DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. Biskupa Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie

Zawartość deklaracji dostępności:

Wstęp do deklaracji:

Szkoła Podstawowa im. Biskupa Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: 
http://www.spmorzyczyn.pl

Data publikacji strony internetowej:

2017-09-01

Data ostatniej aktualizacji:

2019-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 848) o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 2. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu: cel linku nie jest odpowiednio określony, załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku, pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej, niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów.
 3. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł opublikowane, zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji:

2020-09-21

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor szkoły mgr inż. Wojciech Szczepaniak. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu telefon: 725 470 974,

e-mail: szczepaniakw23@gmail.com. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa:

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście, znajdujące się od boiska, prowadzą      do niego schody. Do szkoły można wejść również od strony ulicy. Ponadto są jeszcze dwa wejścia: od budynku oddziału przedszkolnego oraz od sali gimnastycznej. Od strony placu zabaw znajduje się wejście bezpośrednio do kuchni, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne. Wejścia są ogólnodostępne dla uczniów i pracowników szkoły w określonych godzinach.
 2. W budynku na każdym poziomie (parter i  piętro) znajduje się korytarz. Na jego początku z dwóch stron znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind.
 3. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 4. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.
 5. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 7. Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill`a, nie ma druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących i nie ma również możliwości skorzystać z tłumacza języka migowego. 
 10. W budynku nie ma windy, platform oraz pętli indukcyjnych.
 11.  Sekretariat, gabinet Dyrektora szkoły i pomieszczenia administracyjne Szkoły znajdują się na pierwszym piętrze budynku szkoły. Do wyżej wskazanych pomieszczeń prowadzą schody.

 

Artykuły

RAPORT Z DOSTĘPNOŚCI

13 kwietnia 2021