Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Przejdź do - ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Morzyczyn, 26 czerwca 2020 r.

 

Człowiek włącza swoją pracę w dziedzictwo wartości

 przekazywanej z pokolenia na pokolenie.

Bp Roman Andrzejewski

 

Szanowni Państwo,

Drodzy Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele,

w związku z trwającą pandemią, tegoroczne zakończenie roku szkolnego 2019/2020 nie jest tak uroczyste, jak co roku. Z powodu istniejącego nadal zagrożenia koronawirusem nie ma wspólnego radosnego świętowania. Nawet odbiór świadectw jest inny, kameralny zgodnie z wytycznymi. Towarzyszy mam uczucie niepewności i refleksyjnego pytania, co dalej? Bez całej uroczystej oprawy. Bez pocztu sztandarowego, ale z myślą Patrona Biskupa Romana Andrzejewskiego, który swoim słowem zapisanym na kartach wspiera nam duchowo. Bo „dzięki pracy człowiek się urzeczywistnia, staje się bardziej człowiekiem”. Ciężko pracowaliśmy, był to dla nas egzamin, na który nie byliśmy przygotowani. Wzajemnie uczyliśmy się nowej sytuacji, czasem popełnialiśmy błędy, ale dążyliśmy do tego, co ważne. Drodzy uczniowie dzielnie odkrywaliście tajemnice niezgłębionej wiedzy, zdobywając umiejętności, rozwijaliście różne kompetencje, szczególnie te informatyczne i techniczne. Naszym wspólnym sukcesem jest to, że wszyscy otrzymali promocje do następnej klasy.

Mimo zewnętrznych trudności związanych z epidemią, mimo wewnętrznej frustracji, mimo wymagań wspólnie daliśmy radę. A najważniejsi bohaterowie - uczniowie, mogą odebrać świadectwa.

Dziękuję Uczniom i Nauczycielom, którzy z szkolnych klas szybko przenieśli się w wirtualny świat nauki. Dziękuję Rodzicom oraz Radzie Rodziców za okazaną wdzięczności, słowa zrozumienia i podjęte działania, które służą całej szkolnej społeczności. Dziękuję wójtowi Gminy Wierzbinek dr. Pawłowi Szczepankiewiczowi za wpieranie szkoły, a szczególnie zdalnego nauczania poprzez przekazane tablety i laptopy.

            Wszyscy zasłużyliśmy na wypoczynek, życzę bezpiecznych wakacji, a absolwentom naszej szkoły  dobrego startu w nowych szkołach.

26 czerwca 2020

PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW

Przejdź do - PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW

„Ile mądrości jest w książkach” Bp Roman Andrzejewski

     Myśl Patrona szkoły zrealizowała Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Morzyczynie, fundując piękne książkowe nagrody dla uczniów. Serdecznie dziękujemy za promowanie miłości do książek, za wyjątkowe pamiątki dla uczniów. Nagrody otrzymali uczniowie za osiągnięcia w nauce, za 100% frekwencję, za zaangażowanie w życie szkoły, za czytelnictwo oraz działalność w Samorządzie Uczniowskim. Dodatkowo piękne bajki wychowawcy wręczyli wszystkie dzieciom z oddziałów przedszkolnych.

Dziękujemy! A uczniów zachęcamy do czytania również w wakacyjne dni.

26 czerwca 2020

PODZIĘKOWANIE DLA UCZNIÓW

PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW

DZIEŃ TATY

Z okazji Dnia Taty dzieci z oddziału przedszkolnego (grupa 5-latki) przygotowały
dla tatusiów wierszyki i drobne upominki. 
 
 
 
Monika Wiśniewska - Kubiak
23 czerwca 2020

DZIEŃ OJCA

Przejdź do - DZIEŃ OJCA
23 czerwca 2020

TRYB I TERMIN ODBIORU ŚWIADECTW

Tryb i termin odbioru świadectw

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700 ze zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, prze­ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.).
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szcze­gólnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.).

W związku z trwającą pandemią tegoroczne uroczyste zakończenie roku szkolnego nie będzie tak uroczyste, jak co roku. Uczynimy to w inny sposób z zachowaniem wszystkich środków ostrożności.

Dyrektor szkoły określa tryb i terminy odbioru świadectw, w związku tym postanowiono:

1. Świadectwo wydaje wychowawca klasy.

2. Wychowawca przygotowuje świadectwa do ich wydania.

3. Wychowawca informuje rodziców o formie odbioru świadectw.

4. Dyrektor szkoły ustala harmonogram odbioru świadectw, biorąc pod uwagę rozmieszczenia klas w czasie i przestrzeni, aby maksymalnie ograniczyć konieczności spotykania się uczniów przy wejściu do szkoły.

5. Osobisty odbiór świadectwa jest możliwy, ale nie jest obowiązkowy w wyznaczonym przez szkołę terminie.

6. Obiór świadectw 26 czerwca wg harmonogramu albo w sekretariacie szkoły do 15 lipca lub po 20 sierpnia w godzinach od 8:00 do 14:00.

7. Nierozdanie świadectw w dniu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczym nie stanowi złamania przepisów, gdyż przepisy nie regulują trybu wydawania świa­dectw ani terminu ich odbioru. Świadectwa mogą być zatem odebrane w później­szym terminie, dogodnym dla absolwenta. Do tego czasu świadectwa są przechowywane w szkole w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu, w szafie pancernej.

8.  Nauczyciel w szczególnych przypad­kach może świadectwo zeskanować i w formie elektronicznej przesłać uczniowi. Przesyłając skan należy jednak przestrzegać zasad ochrony danych osobowych i przekazywać je bezpieczną drogą np. za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub platformy edu­kacyjnej, z której korzysta szkoła w trakcie realizacji kształcenia na odległość.

9. Uczniowie, którzy poproszą o skan świadectwa, będą musieli wcześniej czy później odebrać oryginały tych świadectw osobiście, gdyż zgodne z  zapisami rozporządzenia o drukach – świadectwo to druk ścisłego zarachowania i musi mieć formę papierową. W związku z tym obecność ucznia w szkole i osobisty odbiór tego do­kumentu jest koniecznością. Jednak dla uczniów kontynuujących naukę w danej szkole – będzie można to zrobić po wakacjach.

10. Wchodząc do szkoły uczniowie powinni mieć założone maseczki zasłaniające usta i nos oraz rękawiczki.

11. Uczniowie klasy VIII przychodzą do szkoły z własnym długopisem. Jeśli nie – trzeba będzie przygotować długopisy dla każdego ucznia, gdyż uczniowie będą potwierdzać odbiór świadectwa.

12. W prowadzonej ewidencji wydanych świadectw ukończenia szkoły należy odnotować datę odbioru świadectwa.

13. Przekazywanie uczniom i absolwentom świadectw oraz nagród – powinno się odbyć bezdotykowo. Wychowawca powinien przygotować dla każdego ucznia świadectwo i ewentualną nagrodę i ułożyć je na ławkach.

14. Po wyjściu wychowawca pilnuje, żeby uczniowie nie gromadzili się przed szkołą, a wrażeniami podzielili się poprzez media społecznościowe.

15. Nie jest wskazane organizowanie spotkań uczniów z nauczy­cielami ze względów bezpieczeństwa dla wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w takim spotkaniu

16. Należy stosować zasady znajdujące się w wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdro­wia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej odnoszących się do zajęć organizowanych na terenie szkoły.

Harmonogram odbioru świadectw:

Klasa

Godzina

VIII

8:30-9:00

VII

9:00-9:30

VIB

9:30-10:00

VIA

10:00-10:30

V

10:30-11:00

IV

11:00-11:30

III

11:30-12:00

II

12:00-12:30

I

12:30-13:00

zerówka

13:00-13:30

5-latki

13:30-14:00

maluszki

14:00-14:30

 

 

22 czerwca 2020